Daňové novinky 21. 9. - 19. 10. 2018

15.11.2018


1. Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2019

Dotčené předpisy: zákon o důchodovém pojištění (č. 155/1995 Sb.)

Vyhláška přináší zvýšení příplatků k důchodům pobíraným účastníky odboje s účinností počínaje splátkou důchodu splatnou po 31. prosinci 2018.

Účinnost:       od 1. ledna 2019

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 212/2018)

2. Vyhláška o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2019 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2019 a o zvýšení důchodů v roce 2019

Dotčené předpisy: zákon o důchodovém pojištění (č. 155/1995 Sb.)

Nařízení stanoví mimo jiné výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017 a výši přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, které jsou rozhodné pro určení výpočtového základu pro stanovení důchodu a dále pro stanovení minimálního vyměřovacího základu OSVČ pro pojistné na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení.

Účinnost:       od 1. ledna 2019

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 213/2018)

3. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Smlouvy o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Kajmanskými ostrovy

Dotčené předpisy: sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy ve formě výměny dopisů o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Kajmanskými ostrovy (č. 103/2006 Sb.m.s.) a zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)

Sdělení informuje o tom, že Česká republika vypověděla smlouvu o zdanění příjmů z úspor s Kajmanskými ostrovy a platnost této smlouvy tak končí k 13. červnu 2019.

 Účinnost:       k 13. červnu 2019

(Vyšlo ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 42/2018)

PRÁVO EVROPSKÉ UNIE

Nařízení

1. Novela nařízení o opatření k posílení správní spolupráce v oblasti daně z přidané hodnoty

Dotčené předpisy: nařízení o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty (č. 904/2010)

Novela nařízení upravujícího správní spolupráci v oblasti daně z přidané hodnoty.

Platnost:         od 5. listopadu 2018, resp. od 1. ledna 2020 (uchování informací v elektronickém systému, možnost použití daně vracené v jednom členském státě na úhradu nedoplatků daně v jiném členském státě)

(Vyšlo v Úředním věstníku EU č. L 259 pod č. 2018/1541)


Administrace